Heading med link til Kartverkets hjemmeside

Søk etter eiendom
Enkel informasjon om en eiendom
Utvidet informasjon om en eiendom
Eiendomsgrenser og Areal
Tegnforklaring
Utskrift
Kontaktinformasjon
Kartverkets personvernerklæring

Hva er Se eiendom?

Se eiendom er Statens kartverks nettløsning for å vise informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser - matrikkelen, og tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken. Tjenesten er laget for privat bruk, profesjonelle virksomheter må få tilgang via betalte tjenester.

Grunnboken er et register over alle tinglyste dokumenter relatert til fast eiendom og borettslagsandeler i Norge - hjemmelshavere, heftelser og rettigheter. Registreringer i grunnboken sikrer rettsvern i forhold til tredje part.

Se eiendom består av et søkefelt og et generelt bakgrunnskart. Når du zoomer inn, vises eiendomsgrenser fra matrikkelen. Ved å søke fram eller klikke på en eiendom kan du få mer informasjon om eiendommen. Du kan søke etter stedsnavn, adresser og eiendommer i hele Norge.
Når du har valgt en eiendom kan du bestille en bekreftet utskrift fra grunnboka, eller se en kopi på skjermen.

Grunneiere eller andre som ønsker ytterligere innsyn i matrikkelen må ta kontakt med kommunen. Spørsmål angående grunnboken må rettes til Kartverket.

Ytterligere informasjon om grunnboken og matrikkelen finner du på www.kartverket.no

Søk etter eiendom

Søkefelt, tekstfelt og søkeknapp

Søk ved å angi sted, adresse eller eiendom. Lista som fremkommer under søkefeltet viser de 10 mest sannsynlige resultatene. Ved "Søk" vises maksimalt 30 treff.

Er ikke eiendommen blant de 30 treffene, må du begrense søket f. eks. ved å oppgi kommunenavnet.
Eks: Skippergata 40, Oslo

Du kan også søke direkte på gårds- og bruksnummer, og i tillegg angi kommune med navn eller nummer. Dette er særlig aktuelt ved ubebygde eiendommer eller hytte som ikke har adresse.
Eks: 207/282, Oslo, eller 0301-207/282.

Dersom du søker på kommunenummer, gårds- og bruksnummer, husk at du må ha null foran kommunenummer som har færre enn fire siffer, deretter bindestrek og skråstrek mellom gårds- og bruksnummer.
Eks: 0402-2/23

For eiendommer som er seksjonert men ikke inneholder festenummer, må du legge inn en null for feste.
Eks: 0301-215/378/0/42

Til toppen

Skjul navigasjon

Knapp for å vise skjult søkefelt

Trykk på Søk > for å skjule/åpne vinduet med søkefeltet
Knapp for å vise skjult navigasjonsfelt og søkefelt
Bruk denne knappen for å lukke/åpne søkefeltet og navigasjonsvinduet.

Panorer og velg utsnitt

Velg verktøy, zoom eller pan

Panorer: bruk verktøyet til å dra kartet til ønsket område.
Zoom-box: bruk dette verktøyet når du vil zoome inn på et spesielt område. Klikk og dra ut et rektangel i kartet.
Begge knappene viser faktaboks for eiendom dersom du klikker en gang.

Navigasjon og målestokk

Navigasjonsfelt, flytt utsnitt eller velg målestokk

Skalaen brukes til å zoome ut og inn, og stjernen brukes til å flytte på utsnittet. Klikk på en av pilene for å flytte kartutsnittet i pilens retning. Du kan også zoome ved å dobbeltklikke eller bruke hjulet på musa.

Bakgrunnskart

Velg kart eller flyfoto

Velg om bakgrunnskartet skal være vanlig kart eller flyfoto. Zoom inn for å se flere detaljer i kartet.

Vis adresser og bygninger

Velg visning av bygning og/eller adresse

Velg om adresser og bygninger med bygningsnummer skal vises på kartet. Zoom helt inn for å se adresser og bygninger på kartet.

Til toppenEnkel informasjon om eiendommen

Informasjon som vises når eiendom eller sted er funnet


Når du har søkt fram eller klikket på en eiendom vises en faktaboks med følgende informasjon:

· Koordinater eller kommune og matrikkelnummer

· Adresser (vegadresser eller matrikkeladresser innenfor eiendommen)

· Kommune, gårdsnummer, bruksnummer, festenummer, seksjonsnummer

· Type eiendom og bruksnavn

Vis mer informasjon om eiendommen: Åpner informasjonsvinduet

Marker eiendom / Fjern markering: Vis eller ta bort den gule markeringen av eiendommen

Tegnforklaring: Viser tegnforklaring for eiendomsgrenser

Skriv ut:Enkel utskrift av eiendommen med kart
Dersom du har klikket på en teig delt med flere eiendommer, må du velge hvilken eiendom du vil se informasjon om.

Til toppen

Utvidet informasjon om en eiendom

Egen fane eller vindu med all informasjon om eiendommen

Etter at en eiendom er funnet eller valgt i kartet, vises en faktaboks hvor man kan velge "Vis mer informasjon om eiendommen" og all tilgjengelig informasjon vises i et separat vindu/fane.

Dersom informasjonsvinduet ikke dukker opp på skjermen kan det skyldes at nettleseren din viser siden som en "popup". Ofte er nettlesere blokkert for å vise "popup", og da kommer det vanligvis en advarsel eller en knapp som du må trykke på for å tillate "popup" fra www.seeiendom.no. Andre ganger vises informasjonsvinduet i en egen fane i nettleseren og da må du åpne denne fanen.


Hvis eiendommen er seksjonert (Eks:23/221, Asker) vil leiligheter være knyttet til seksjonene. Seksjoner kan søkes opp i søkevinduet (Eks:23/221/0/1, Asker) eller du kan bruke linkene på bruksenheter eller adresser for å få vist mer informasjon om seksjoner. Merk at i eksempelet har seksjonene egne tomter/teiger. Du finner ditt seksjonsnummer i selvangivelsen, salgsdokumenter eller takst.

Grunnboksutskrift

For å se hva som er tinglyst på en eiendom kan du klikke på "Grunnboksinformasjon - Vis" og få en liste over eieropplysninger, heftelser og rettigheter på en eiendom. Dersom eiendommen er et borettslag må du først velge en andel.

For å få tilgang må du bruke id-porten for innlogging. Etter innloggingen kan du gjøre 10 oppslag i grunnboken. Deretter må du logge inn igjen på nytt. Det er ingen begrensninger i hvor mange ganger du kan logge deg inn.

Bekreftet grunnboksutskrift: Trykk på denne linken for å åpne en side for bestilling av bekreftet grunnboksutskrift
Grunnboksinformasjon: Trykk her for å vise en grunnboksutskrift på skjermen. Krever pålogging via ID-porten

Informasjonen fra grunnboken og matrikkelen hentes rett fra registeret og vil alltid være ajour. All informasjon som er tinglyst på eiendommen på det aktuelle tidspunktet vises på skjermen, men kan ikke skrives ut. Du kan imidlertid bestille en bekreftet grunnboksutskrifthvis du vil ha informasjonen på papir. Hvis du ønsker å lese mer om en bestemt bestemmelse som er tinglyst, kan du også bestille en kopi av det tinglyste dokumentet.

Til toppen

Eiendomsinformasjon

Type: Type matrikkelenhet (grunneiendom, festegrunn, seksjon, anleggseiendom, jordsameie eller annen matrikkelenhet)
Matrikkelnummer: kommune, gårdsnummer, bruksnummer, ev. festenummer, ev. seksjonsnummer (grunneiendom:1/96, Asker, en seksjon: 1/96/0/1, Asker)
Bruksnavn: Navn eller betegnelse som ble registrert da enheten ble opprettet
Koordinater for representasjonspunktet til hovedteigen (hoveddelen av eiendommen). Oppgitt i meter EUREF89, UTM sone 32 (EPSG kode)
Kulturminne: Kulturminner på eiendommen, for nærmere opplysninger kontakt Riksantikvaren. (kulturminnesøk)
Areal/Oppgitt areal: Sum areal (m2) av eiendommens egne teiger. Dersom det ikke er registrert grenser kan oppgitt areal vises
Arealmerknad: Merknad dersom ikke alle grenser er målt, da er arealet upålitelig
Grunnforurensing: Ja/Nei, for nærmere opplysninger kontakt Miljødirektoratet
Tinglyst: Ja/Nei. Hvis Ja: Eiendommen er tinglyst. Hvis nei: Eiendommen er ikke registrert i grunnboka eller har tidligere vært tinglyst.
Seksjonert: Grunneiendommen/festegrunnen er delt i eierseksjoner. Seksjonene kan søkes opp ved hjelp av matrikkelnummer med seksjonsnummer (eks: 40/617/0/2, Bodø eller 208/13/485/1, Fredrikstad) Det er link til seksjoner fra Adresse eller Bruksenhet.
Har festegrunner: Deler av eiendommen er registrert som festegrunn
Punktfeste: Ja/Nei. Hvis Ja: Denne festegrunnen er et punktfeste

Adresser - alle offisielle adresser på eiendommen. Kan være gateadresse eller matrikkeladresse
Adresse: Veinavn, adressenummer og eventuelt bokstav, eller matrikkelnummer og eventuelt undernummer. Kan ha link til seksjon.
Postnummerområde: Postnummer og sted
Tilleggsnavn: Gårdsnavn, grend eller stedsnavn (kan registreres etter spesielle regler)
Grunnkrets: Mindre geografisk enhet, brukes av Statistisk sentralbyrå til statistisk inndeling
Bruksenheter: Dersom det er flere lokaler (leiligheter, kontorer ol.) på en adresse (inngang) skal disse ha bruksenhetsnummer (bolignummer) som en del av den offisielle adressen. Etasjetype, etasje og løpenummer. (eks: 168/2111, Bergen)

Bygninger - alle bestående bygninger og registrerte tilbygg eller bygningsendringer på eiendommen. Merk at bygninger også kan være registrert på seksjoner
Bygningsnummer: Unikt nummer for denne bygningen. Bygningsendringer har i tillegg et løpenummer
Bygningstype: Formålet bygget er registrert eller godkjent for
Bygningsstatus: Byggets status, enten registrert status eller status i en byggesaksprosess
Sefrak: Ja/Nei. Eldre bygg kan være registrert i Sefrak registeret
Fredet: Ja/Nei. Hvis Ja: Bygningen er fredet, med link til Riksantikvarens kulturminnesøk
Næringsgruppe: Statistisk gruppering
Bygningsendring: Eventuelt type tilbygg eller bygningsendring

Teiger- alle eiendommens teiger (deler). Kan være egne teiger eller teiger delt med andre eiendommer
Type: Egen teig, teig delt med andre enheter, jordsameie eller teig under sammenslåing
Koordinater: Koordinater for representasjonspunktet i desimalgrader
Areal: Beregnet areal basert på registrerte teiggrenser. Dersom teigen har hjelpelinjer, er ikke arealet pålitelig
Merknad: Merknader om hjelpelinjer. Dersom en teig har merknader er teigens areal usikkert

Til toppen

Eiendomsgrenser og areal

Knapp for å regulere visning av matrikkelkart og bakgrunnskart Når du zoomer inn i kartet vises de registrerte eiendomsgrensene. Noen ganger kan det være vanskelig å se grensene fordi bakgrunnskartet har mange farger. Da kan du bruke funksjonen "100%" som ligger til venstre i nederste kant av bildet for å dempe bakgrunnskartet eller matrikkelkartet slik at grensene blir lettere å lese.

Fargen på oppmålte eiendomsgrenser viser nøyaktighetsklasser. Beste klasse er grønt; lilla, gul og rød viser dårligere nøyaktighetsklasser. Grå stiplet linje er hjelpelinje som ikke er eiendomsgrense

Arealet på eiendommen blir automatisk beregnet og vist uansett om grensene er oppmålt eller tegnet inn med fiktive hjelpelinjer i matrikkelen (se "Merknad" på teigen). Arealverdien vil derfor alltid være forskjellig fra det som er oppgitt i skylddelingsdokumenter, målebrev eller annen dokumentasjon. Ta kontakt med kommunen dersom de registrerte grensene som vises for eiendommen din er feil.

Les mer om eiendomsgrenser og areal

Tegnforklaring

Signatur

Grensetype

Signatur eiendomsgrense, heltrukket linje

Vanlig teiggrense: Hel strek med farge ut fra nøyaktighetsklasse

Signatur

Hjelpelinjetype

Signatur fiktiv linje, prikket linje

Hjelpelinje fiktiv eller teigdeler: Stiplet grå

Signatur vannkant, stiplet blå linje

Hjelpelinje vannkant: Stiplet blå

Signatur vegkant, stiplet grå linje

Hjelpelinje vegkant: Stiplet grå

Signatur punktfeste, stiplet grå linje

Hjelpelinje punktfeste: Prikket grå

Farge

Nøyaktighetsklasse (Standardavvik)

Signatur nøyaktig grense, lys grønn

1: Nøyaktig måling (S<= 10 cm)

Signatur middels nøyaktig grense, mørk grønn

2: Middels nøyaktig måling og gamle nøyaktige målinger som er transformert (S>10 cm og S<=30 cm)

Signatur mindre nøyaktig grense, fiolett

3: Mindre nøyaktige målinger og fra tekniske kart (S>30 cm og S<=200 cm)

Signatur grense fra detaljkart, lys fiolett

4: Mindre nøyaktige grenser og fra økonomiske kart (S>200 cm og S<=500 cm)

Signatur grense fra grove kart, oransje

5: Lite nøyaktige grenser og fra Norge 1: 50.000 (S>=500 cm)

Signatur skissenøyaktighet, rød

6: Skissenøyaktighet eller ikke angitt nøyaktighet

Punktsymboler

Det er egne knapper for å skru på visning av bygninger og adresser. Disse vises bare når man zoomer helt inn.

Signatur

Punkt

Signatur teig, rødt kryss

Representasjonspunkt for teig, med matrikkelnummer

Signatur bygninge, grønn fylt sirkel

Bygningspunkt med bygningsnummer

Signatur adressee, blå åpen firkant

Vegadresse eller matrikkeladresse

Bygningsnummer og adresser vises kun dersom det er plass på kartet.

Til toppen

Utskrift

Åpner en meny for enkel kartutskrift av matrikkeldata. Knapp for utskrift

Utskriften er kun tilpasset arkstørrelse A4 og stående utskrift.
Det er mulig å skrive ut:

Følg instruksjonene i Se eiendom:

For utskrift fra grunnboken må du bestille en bekreftet grunnboksutskrift

Kontaktinformasjon

Spørsmål eller klager angående eiendommer, oppmåling, grenser, adresser og bygninger (ikke Sefrak eller kulturminner) må rettes til den aktuelle kommunen.

Henvendelser om grunnboksutskrift, tinglysing og hjemmelsforhold rettes til:
Tinglysingens kundesenter, tlf.: 32 11 80 00 (09.00-15.00). E-post: tinglysingen

Spørsmål om adresse, bolignummer eller adressemerker har egne kontakter i kommunene.

Henvendelser om Se eiendom, matrikkelen generelt og lovtekniske spørsmål, rettes til:
Statens kartverks kundesenter: Tlf.:32 11 80 00 (09.00-15.00) E-post: Kartverket

Spørsmål angående Sefrak og kulturminner skal rettes til fylkeskommunen eller Riksantikvaren.

Henvendelser vedrørende grunnforurensing må gjøres til Miljødirektoratet.

Kartverkets sider kan du lese mer om eiendomsinformasjon.

Kartverkets personvernerklæring

Klikk her for å lese kartverkets personvernerklæring om personvern og cookies.

Til toppen